fbpx

Kvietimas solidarizuotis su laikino įdarbinimo agentūrų darbuotojais Europos lyčių lygybės institute

[SCROLL DOWN FOR ENGLISH]

Kvietimas solidarizuotis su laikino įdarbinimo agentūrų darbuotojais Europos lyčių lygybės institute

Gintarę, Jurgą ir Algirdą (vardai pakeisti) jungia vienas bendras dalykas. Visi jie yra arba buvo laikinojo įdarbinimo agentūros darbuotojai Europos lyčių lygybės institute (EIGE). Jie buvo pasamdyti į pozicijas, kuriose kitu atveju dirbtų palyginti kvalifikuotas personalas, samdomas paties EIGE. Kaip ir milijonai kitų darbuotojų Europos Sąjungoje, jie įdarbinti neįprastu, nestabiliu ir išnaudotojišku būdu. Juos dar jungia ir kitas bendras rūpestis: ar jų gali būti prašoma dirbti prastesnėmis sąlygomis nei tų, kurie yra tiesiogiai samdomi paties darbdavio? Atsakymas – NE.

Kaip pabrėžiama Europos Komisijos vaizdo įraše, laikinojo įdarbinimo agentūrų darbuotojus ginantys ES teisės aktai reikalauja su jais elgtis taip pat, kaip ir su tiesiogiai samdomais darbuotojais. ES Direktyva 2008/104/EC numato, kad darbdaviai turi suteikti personalui iš laikino įdarbinimo agentūrų bent jau tokias pačias darbo sąlygas, kokias gauna nuolatinis personalas. T.y., tokį patį atlyginimą (įskaitant algą, į ją neįeinančius atlygius, priedus ir išmokas), darbo laiko trukmę, viršvalandžius, pertraukas, poilsio periodus, naktines pamainas, atostogas bei prieigą prie bendros infrastruktūros.

Buvimas ES lyčių lygybės organu nesuteikia EIGE imuniteto nuo nevienodo elgesio su darbuotojais. Laikinojo įdarbinimo agentūros darbuotojai EIGE gauna 630-680 eurų per mėnesį. Tuo tarpu tiesiogiai samdomi darbuotojai tose pačiose pozicijose gautų maždaug 1300-1400 eurų/mėn. Kitaip nei tiesiogiai samdomas personalas, laikinojo įdarbinimo agentūrų darbuotojai neturi tokių teisių kaip prieiga prie mokymų ar šeimos išmokos (įskaitant namų ūkio, vaikų ir švietimo išmokas). Taip pat jie negali naudotis darbdavio remiamomis privataus sveikatos draudimo programomis ir susitarimais dėl tvarkaraščių. Be to, laikinojo įdarbinimo agentūrų darbuotojai turi teisę į 20 atostogų dienų per metus, o tiesiogiai samdomas personalas – į 24 ir daugiau.

Dar vienas dalykas, rodantis laikinojo įdarbinimo agentūrų darbuotojų EIGE antrarūšiškumą, yra jų darbų nestabilumas. EIGE Lyčių lygybės žodynėlyje ir sinonimų žodyne „nereguliarus ir/ar nestabilus įdarbinimas“ (kuriam priklauso ir laikinojo įdarbinimo agentūrų darbas), asocijuojamas su žemu užmokesčiu, ribota socialine apsauga bei netikrumu dėl darbo tęstinumo. Kaip matome, EIGE ir apibrėžia šias sąlygas, ir įgyvendina jas realybėje. Nuolatinio nesaugumo jausmą tarp laikinojo įdarbinimo agentūros darbuotojų sukuria nuolat atnaujinamos terminuotos 2-12 mėnesių darbo sutartys. Tarp kitų nesaugumą keliančių ir rimtų pasekmių turinčių praktikų yra ir darbuotojų atleidimas įspėjus prieš minimalų terminą. EIGE laikinojo įdarbinimo agentūrų darbuotojams per gerai pažįstamas ir nepagarbus, menkinantis elgesys su darbuotojais save lygybės bastionu pristatančioje darbovietėje.

Nors laikinojo įdarbinimo agentūrų darbuotojai nėra įtraukti į kolektyvines derybas ir socialinį dialogą, jų problemos per kelerius pastaruosius metus buvo ne kartą bandomos iškelti Europos institucijose. Šie bandymai nesulaukė atitinkamo atsako. Pavargę nuo prastos situacijos ir vilkinimo, Gintarė, Jurga ir Algirdas nusprendė imtis veiksmų. Jau kelis mėnesius jie visą energiją skiria kovai prieš darbo teisės pažeidimus ir nestabilias darbo sąlygas, kartais dėl to net rizikuodami darbo vieta. 2018 m. balandį laikinojo įdarbinimo agentūrų darbuotojai Valstybinei darbo inspekcijai pateikė bendrą skundą dėl EIGE sudarytos sutarties su laikinojo įdarbinimo agentūra „Manpower“ ir pareikalavo kompensacijos. Po pirmojo svarstymų ciklo 2018 m. birželį Darbo inspekcija nustatė, kad „Manpower“ pažeidė darbo teisę. Kartu su EIGE ir jos prabangiais advokatais „Manpower“ apskundė nuosprendį; šiuo metu abi institucijos toliau neigia bet kokį neteisingą elgesį su EIGE laikinojo įdarbinimo agentūros darbuotojais. Jos laikosi tylos ir viešai smerkia darbuotojų kovą už kokybiškas ir lygias darbo sąlygas.

Paskutinis bylos posėdis suplanuotas gruodžio pradžioje. Padėkite mums paskleisti žinią ir nutraukti tylą. Pasiekime, kad nevienodas elgesys su darbuotojais sulauktų teisingumo institucijoje, kuri turi turėtų būti pirmoji lygybės principo skleidėja ir saugotoja.

Milijonai žmonių Europos Sąjungoje dirba prastomis sąlygomis. Lietuvoje, kur įsikūrusi EIGE, 2017 m. beveik penktadalis darbuotojų gavo tik 400 eurų/mėn (į rankas) ar mažesnes algas. Šiuo metu tūkstančiai mokytojų visoje šalyje yra paskelbę neterminuotą streiką prieš naują mokėjimų sistemą. Jų darbas nuolat nuvertinamas ir nepakankamai apmokamas – vidutinė alga yra 520 eurų/mėn. Naujos mokėjimų sistemos padarinys būtų dar mažesni atlyginimai ir dar daugiau darbo valandų. Visa tai yra nepriimtina. Atsisakome dalyvauti varžybose dėl mažiausiai privilegijuotos dirbančiųjų grupės statuso. Kviečiame solidarizuotis su laikinojo įdarbinimo agentūros darbuotojais EIGE ir raginti Europos Sąjungą užtikrinti darbuotojų teisių apsaugą ir kokybišką darbą visiems.

Skleiskite plačiai.

Sąjungininkai


Call for solidarity with temporary agency workers at EIGE

Gintarė, Jurga and Algirdas (randomly chosen local names) have one thing in common. They are – or were – temporary agency workers at the European Institute for Gender Equality (EIGE). They were hired to take up positions which could have otherwise been filled by comparably qualified staff directly employed by EIGE. Like millions of other workers in the EU, they work in this atypical, often precarious and exploitative form of employment. They also share a common concern: Should they be asked to work under less favourable conditions than if they were hired directly by an employer to do the same job? The answer is NO.

As emphasized in this video from the European Commission, the EU law protecting temporary agency workers entitles them, as a general rule, to equal treatment. The EU Directive 2008/104/EC stipulates that employers must give temporary agency staff at least the same basic working conditions as permanent staff receive. This covers pay (including basic pay, non-salary payments, bonuses and allowances), duration of working time, overtime, breaks, rest periods, night shifts and holidays as well as access to collective facilities.

Being an EU body promoting equality does not make EIGE immune to the perpetuation of unequal treatment in the workplace. While the salary of temporary agency workers at EIGE ranges from EUR 630-680 (net) on average, directly hired employees in those positions would receive around EUR 1,300 – 1,400. In contrast to the directly employed staff, temporary agency workers are also not entitled to any individual employee entitlements, such as access to training or family allowances (including household allowance, dependent child allowance and education allowance). They also cannot take advantage of the employer-sponsored private health insurance schemes or flexible working arrangements that are available to directly employed workers. And while temporary agency workers are entitled to 20 days of annual leave per calendar year, directly hired staff are entitled to a minimum of 24 days.

What also makes temporary agency workers at EIGE second class is the precarity of their jobs. According to EIGE’s Gender Equality Glossary and Thesaurus, ‘irregular and/or precarious employment’, which also includes agency work, is associated with low income, limited social and regulatory protection or uncertainty of continuing work. As illustrated, not only does EIGE define these conditions, but they also practice them. Additionally, it is the repeated 2 to 12 month fixed-term contracts that have created a constant sense of insecurity among temporary agency workers. Other practices that sustain uncertainty and have serious implications include letting workers go with minimum notice. Disrespectful and inferior treatment at a workplace which celebrates itself as a bastion of equality, is another aspect of work all too familiar for temporary agency workers at EIGE.

Even though temporary agency workers are excluded from appropriate collective bargaining and social dialogue, their concerns have been raised inside the European House on a number of occasions over the past years. These efforts have been given inadequate response. Recognizing the severity and persistence of this situation, Gintarė, Jurga and Algirdas decided that enough is enough. Over the past months, they have been investing all their energy and, in some cases, losing jobs for their fight against the violation of labour rights and precarious working conditions. In April 2018, the temporary agency workers submitted a joint complaint to the Lithuanian State Labour Inspectorate, which was filed against EIGE’s contracting temporary work agency – Manpower – on the remuneration of temporary agency workers at EIGE. Following the first round of hearings, the Lithuanian State Labour Inspectorate ruled in June 2018 that Manpower violated the labour law. Manpower, now joined by EIGE and their high-priced lawyers, appealed this decision and both parties continue to deny that there is any ill-treatment of EIGE’s temporary agency workers. They keep silent on the case across all fronts and denounce the workers’ struggle for quality jobs and an equal working environment.

The final hearing is scheduled for early December. Help us spread the word and break the silence to ensure that unequal treatment is met with justice in an institution that should be a forerunner in promoting and protecting this principle.

Millions work in poor working conditions in the EU. In Lithuania, where EIGE is based, almost a fifth of all employees earned as little as EUR 400 (gross) or less a month in 2017. Thousands of teachers from around the country are currently on a termless strike over a new pay system. Their work has been constantly undervalued and underpaid, with a salary of EUR 520 a month on average. As a result of the new pay system, many teachers will take even lower pay and work longer hours. All of this is unacceptable. The aim of this struggle is not to establish a zero-sum competition over which group of workers is the least privileged. Rather, this is both a call for solidarity with temporary agency workers at EIGE and a call on the EU to ensure protection of workers’ rights and high-quality work for ALL.

Share widely.

Allies

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *